Home

Legii 350 2001 art 32 alineat 7

(la 13-07-2013, Art. 32 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013, care modifică pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011 Lege nr. 289/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul din 7 iulie 2006, Monitorul Oficial 606/2006; ← Art. 31 Certificatul de urbanism Atribuţii ale administraţiei.. regional şi judeţean. (articol modificat prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 7/2011, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 2 din Legea nr. 190/2013, în vigoare de la 13 iulie 2013) Lege 350 06-07-2001 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 18 21-iul.-2013 se aplica de la: 21-iul.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Grou LEGE 350 06/07/2001 - Portal Legislativ. LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001. Parlamentul României adopta prezenta lege. +. Capitolul 1 Dispoziţii generale. + În temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi al prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizare

LEGE 350 06/07/2001 - Portal Legislati

 1. introducerii sale, sub forma alin.(1) al art.32 din Legea nr.350/2001, prin art.I pct.6 din Legea nr.289/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.606 din 13 iulie 2006, și până la data publicării î
 2. OUG 7/2011 modificare completare Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul. Ordonanţă de urgenţă 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul publicata in Monitorul Oficial 111 din 11 Februarie 2011. Actul: OUG 7 din 02 Februarie 2011. Emitent: Guvernul României
 3. completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I Se aprobă OrdonanŃa Guvernului nr. 27 din 27 august 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr
 4. Art. VI. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o.
 5. CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. Art. I. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.27 din 27 august 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajare
 6. pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul 2 modificãri prin 3 modificãri prin 4 modificäri prin L. nr. 289/2006 M. Of. nr. 606/13 iul. 2006 Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului urbanismul O.G. nr. 18/2007 M. Of. nr. 81/1 feb. 200

modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul În temeiul art. 108 din ConstituŃia României, republicată, al art. 1 pct. II. 2 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanŃe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanŃă. Art. I Legea nr Ordonanta nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 29.08.2008. Articolul continuă mai jos. Art. I. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Art. I Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1.La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 3 OG nr. 27/2008, ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 29/08/2008. In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 142/200 SintAct® Wolters Kluwer - Ordonanta urgenta 100/2016, M.Of. 1052 din 27-dec-2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Având în vedere, pe de o parte, necesitatea asigurării.

Art. 32 Certificatul de urbanism Atribuţii ale ..

ART. I Se aprobã Ordonan Ńa Guvernului nr. 27 din 27 august 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, adoptatã în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan Ńe, publicatã în Monitorul Oficia Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 111 din 11 februarie 2011, cu urmatoarele modificari si completari

350/2001 flind act administrativ individual, plângerea prealabilä este formulatä cu încñlcarea termenului legal stabilit de art. 7 din legea nr. 554/2004. Pe fondul plângerii, consideräm cä argumentul principal invocat cu privire l ianuarie 05, 2017 National. Legea constructiilor a fost modificata anul trecut printro ordonanta de urgenta care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2017. Iata ce prevede OUG: Art. I. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu. În M. Of. nr. 446 din 4 iunie 2019 s-a publicat O.U.G. nr. 40/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, pentru modificarea și completarea. Art. 7 Acordul prevăzut la art. 6 alin. (2) nu se eliberează în următoarele cazuri: Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, constituită potrivit Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, va fundamenta din punct de vedere tehnic emiterea avizului. Art. 89 1 Legea nr. 215/2001 (modificată prin Legea nr. 115/2015) Vechea reglementare. Art. 89 1. În vechea reglementare, art. 89 1 prevedea la primul alineat: Constituirea consiliilor județene se făcea în termen de 3 zile de la data depunerii jurământului de către președintele consiliului județean. Convocarea consilierilor declarați.

OUG 7/2011, modificare Legea 350/2001, amenajarea

OUG 32 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial nr. 133 din 27.6.1997. OUG 32 1997 actualizată prin: Legea 314/2001 - pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale Monitorul Oficial 338/2001; OUG 16/1998 - pentru prorogarea termenului prevăzut la art ART. 350 - Vinuri. ART. 351 - Băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri Dispozițiile prezentului alineat se completează cu prevederile existente în legislația internă sau în acorduri, referitoare la prevenirea evaziunii fiscale, a fraudei fiscale sau a abuzurilor. potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind.

Amenajarea teritoriului şi urbanismul · TOPOSFERIC SR

 1. (2) al art. 3, alineat ce a fost abrogat prin Legea nr. 43/2004, f r a fi modificat i norma de trimitere. O parte din documentele respective sunt reglementate în Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, iar restul sunt prev zute în art. 8 alin. (1), devenit în urma renumerot rii art. 10 alin. (1)
 2. Art. I. Se aproba O.G. 27 din 27 august 2008 pentru modificarea si completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, adoptata in temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in M.Of. 628 din 29 august 2008, cu urmatoarele modificari si completari: 1
 3. Ordonanta de urgenta nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul Ordonanta de urgenta nr. 59 din 29 iunie 2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit
 4. După articolul 9 se introduc două noi articole, articolele 9 1 şi 9 2, cu următorul cuprins: Articolul 9 1 După articolul 47 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un.
 5. Legea 190/2013 ( privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 6. A PROIECTULUI NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR.350/2001 nou alineat (2¹) Planul de acţiune pentru implementare și de oportunitate prevăzut la art. 32, alin (3) din Lege, cu evidenţierea categoriilor de costuri ce vor fi suportate d
 7. O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo

OG nr. 27/2008 - modificarea Legii nr. 350/2001 privind ..

Art. I. Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 11 februarie 2011, cu următoarele modificări şi completări - prevederile art.32 alin 5) lit. a) si art.47 alineat (5) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul - cu modificarile si completarile ulterioare - prevederile art. 129, alin. 6), litera c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioar Recurenții menționează că procedura înaintării unei expuneri de motive de către primar (alin. 7 al art. 56 din Legea nr. 350/2001) pentru aprobarea documentațiilor de urbanism a fost introdusă doar prin pct. 34 din OUG nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și. 9. La articolul 7, punctul 4 se abrogä. 10. Articolul 9 se abrogä. Il. Dupä articolul 9 se introduc douä noi articole, articolele 91 92, cu urmätorul cuprins: Art. 91. — Dupä articolul 47 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului urbanismul, públicatä in Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 373 din 10 iulie.

senator, prevăzute la art. 29 alin. (5) - (7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privin anexa nr. 7 (anexa nr. 8c la normele metodologice) ajutoare lemne, cĂrbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social conform legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificĂrile Și completĂrile ulterioar

LEGE nr. 289 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi ..

Republicata in temeiul dispozitiilor art. X din Legea nr. 233/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 880 din 7 decembrie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare prevederile art.32 alin 5) lit. a) si art.47 alineat (5) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul - cu modificarile si completarile ulterioare ; - prevederile art. 129, alin. 6), litera c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare Calculul impozitului funciar se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin.(2 1) din Codul fiscal; [Art.4 al.(7), lit.a) modificată prin LP171 din 19.12.19, MO393-399/27.12.19 art.319; în vigoare 01.01.20

(PDF) OUG 2016 100 urbanismi si constructii Andrei

De asemenea, a solicitat ca în cauză să fie aplicate dispoziţii art. 3201 alineat 7 Cod de procedură penală, aplicarea dispoziţiilor legii privind pedepsele accesorii, revocarea în baza art. 83 Cod penal a suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 826 din 10 mai. Legea educatiei nationale. Legea nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 201

Cadrul legal aplicabil: - prevederile art.26, art.32, alin.(l), lit.b, coroborat cu art.47 si art.47^ din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile s LEGE nr. 289 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul December 24, 2008 in general , low Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (în vigoare

Ordinul 3454/2019 ( pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 - la art. 40, in loc de: Art. 40. - Prevederile art. 32 pct. 12 si art. 33 intra in vigoare in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. se va citi: Art. 40. - Prevederile art. 32-34 intra in vigoare la data de 1 mai 2009. Cheltuieli cu dobanzile si diferente de curs valutar ART. 2 Art. 55 alin. (7) Legea nr. 215/2001 (modificată prin Legea nr. 115/2015) Vechea reglementare. În vechea reglementare, art. 55 alin.(7) prevedea faptul că atabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se făcea de Guvern, la propunerea prefectului.Alegerile se organizau în termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii. [Art.24 al.(31) în redacția LP171 din 19.12.19, MO393-399/27.12.19 art.319; în vigoare 01.01.20] (32) Baza valorică a fiecărui mijloc fix la data de 1 ianuarie a perioadei fiscale pentru care se aplică prevederile art.26 1 din Codul fiscal va fi

Interpretarea și aplicarea art. 22 alineat (5) din Legea nr. 10/2001. Termenul de formulare a notificării este un termen de decădere, şi nu un termen Termenul prevăzut de art. 32 din Legea nr. 165/2013. Întinderea dreptului de 7. Domeniul de aplicare al Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac Propunerea legislativă pentru completarea art. 284 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. (L593/2016) (Retrimitere la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială.) 32 14. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 in conformitate cu prevederile Legii nr. 507/2003 legea bugetului de stat pe anul 2004; in temeiul Legii nr. 215/2001 legea administratiei publice locale, H O T A R A S T E: Art. 1 Scopul legii ART. 1 Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situaţiei financiare a debitorului persoană fizică, de bună-credinţă, acoperirea într-o măsură cât mai mare a pasivului acestuia şi descărcarea de datorii, în condiţiile prezentei legi TITLUL I Dispozitii generale. Art. 1. - Prezenta lege cuprinde dispozitiile pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, denumita in continuare Codul de procedura civila, avand ca principal obiect punerea de acord a legislatiei procesual civile existente cu prevederile acestuia, precum si solutionarea conflictului de legi rezultand din intrarea in vigoare.

Legea nr. 190/2013 - aprobarea OUG nr. 7/2011 ..

Legea nr. 215/2001, in forma in care a fost modificata prin Legea nr. 286/2006, consacra institutiei secretarului unitatii administrativ teritoriale un nou capitolul, nou introdus prin legea nr. 286/2006, si anume capitolul VI 4, articolele 120 8-120 9, la care se adauga restul dispozitiilor din continutul legii privind consiliul local, cel. ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art. I pct.1 poz.8 din Legea nr.1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă OUG 72 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar, publicată în Monitorul Oficial nr. 803 din 25 septembrie 2006. OUG 72 2006 actualizată prin 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. 18

Proiectele de interes public județean vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul limitelor fondului anual aprobat pentru anul în curs, pentru fiecare domeniu și cu respectarea procentului maxim prevăzut la art.12, alin (2) al Legii 350/2005, respectiv nu va depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate pentru un domeniu 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, a unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) - numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate, întocmit şi aprobat în condiţiile legii - ori a unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.), după caz, urmând ca, după aprobare, prevederile. Art.1. Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Baze Sportive si de Agrement pe anul 2004,conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2. Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate al Administratiei Baze Sportive si de Agrement vor aduce la indeplinire prevederile. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.. Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 19 septembrie 2005, cu urmatoarele modificari si completari

A intrat in vigoare noua lege a constructiilor

*) In Legea nr. 184/2001 documentele respective erau prevazute la alin. (2) al art. 3, alineat ce a fost abrogat prin Legea nr. 43/2004, fara a fi modificata si norma de trimitere. O parte din documentele respective sunt reglementate in Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, iar restul sunt prevazute in art. 8 alin (1) Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul. In M. Of. nr. 400 din 14 iunie 2012 a fost publicata Legea nr. 81/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor in activitatile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice Art. 14 - Operațiunile electorale se desfășoară în secțiile de votare organizate conform Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a.

Video: Legea administrației publice locale nr

În aplicarea dispozițiilor art. 7 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fisca HG 1188/2001 (1) HG 1294/2001 (11) HG 146/2016 (2) Hg 257/2011 (7) HG 735 (3) HG 735/2010 (8) HG 892/2010 (1) HG 937/2019 (1) HG nr 146/2016 (2) Hg nr. 1/2017 (5) HG nr. S-1019/2010 (12) HG nr.1/2013 (1) HG nr.106/2011 (1) Hidocentrala Lotru (7) Hidroelectrica (1) ICCJ (13) Ierusalim (4) Imagini calatorii (70) impozit pe pensii (38) imunitate.

(1) al art. 7 din Codul fiscal, alin. (5) al art. 8 din Codul fiscal nu se poate aplica pentru a considera cĂŁ existĂŁ un sediu permanent în virtutea faptului cĂŁ site-ul web este un agent al societĂŁĂžii, în sensul acelui alineat. 20 ART. 7 Organizaţiile care propun spre atestare etaloane naţionale trebuie să facă dovada că au implementat sistemul de management al calităţii la nivelul laboratoarelor în care urmează a fi conservate şi utilizate etaloanele naţionale. Standardul de referinţă este SR EN ISO/CEI 17025:2001. ART. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I: Dispozitii generale. Art. 1. - Prezenta lege cuprinde dispozitiile privind punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, denumita in continuare Codul civil, avand ca principal obiect punerea de acord a legislatiei civile existente cu. Aflam dintr-un comunicat de presa ca Guvernul a adoptat in 18 aprilie 2012 un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, fara a avea acces, insa, si la textul propriu-zis. Pentru cei care doresc, totusi, sa afle care a fost textul adoptat in sedinta Guvernului din 18 aprilie 2012, [ (7), (7 1) și (10), pentru perioadele în care contribuţia de asigurări sociale de sănătate era suportată, potrivit legii, de către aceste instituții sau de către beneficiarii de venit, după caz, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost.

OG 99/2000 Republicată Actualizată 2015 - Comercializarea

Legea administraţiei publice locale nr

Cerere formulată ulterior adoptării Legii nr. 10/2001 8. 4. Uzucapiune. Teren atribuit în folosinţă. Legea nr.18/1991 10. 5. Căi de atac. Neagravarea situaţiei părţii în propria cale de atac 12. 6. Calitate procesuală pasivă a statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor. Daune materiale şi morale 14. 7. Împărţeală. Se aproba O.G. 27 din 27 august 2008 pentru modificarea si completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, adoptata in temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in M.Of. 628 din 29 august 2008, cu urmatoarele modificari si completari H.G. nr. 1.457/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind 24. REGULAMENTUL (CE) NR. 6/2002 AL CONSILIULUI din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare..321 25. REGULAMENTUL (CE) NR. 207/2009 AL CONSILIULUI din 26 februarie 2009 privind marca comunitar In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale promulgata de Decretul 895/2006 art.49 alineat (12)in-lunile aprilie,iul octombrie, pentru trimestruls expirati cel tårziu in decembrie, pent imestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au Obligatia d

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a emis un aviz la data de 7 martie 2012 (18). (107 Pârâtul, acţionând în calitate de ordonator de credite conform art.63 alin.4 lit. a din Legea nr.215/2001, avea obligaţia exercitării atribuţiilor de angajare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor bugetare, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi ale Legii nr.500/2002 privind finanţele publice. referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 lit. b) şi ale art. 199 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, ale art. 6, art. 30 alin. (2) şi ale art. 43 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, ale art. 3 [Art.24 al.(21) alineat introdus prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17] Venitul lunar ce depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv se consideră venit neimpozabil

OUG 32 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr

(1) al art. 7 din Codul fiscal, alin. (5) al art. 8 din Codul fiscal nu se poate aplica pentru a considera că există un sediu permanent în virtutea faptului că site-ul web este un agent al societăţii, în sensul acelui alineat. 20 Legea nr. 285 din 23 iunie 2004. pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Publicata in Monitorul Oficial nr. 587 din 30 iunie 2004. Vezi intreaga lege 8/1996 cu modificarile facute prin prezenta lege. ART Spre deosebire de reglementarea actuală, noul Cod de procedură penală, dă posibilitatea procurorului de a restricţiona motivat şi pentru o 7 Art.132 (1) din Constituţia României. 8 Art.219 (2) Cod de procedură penală. 9 Învinuitul cunoştea anumite lucrări, martorii aveau cunoştinţă despre declaraţiile date. 10 Art.171 Cod. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 49 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata Reglementări legale: Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activitățile nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 32/21.04.2021 privind aprobarea bugetului pe anul 2021, H.C.L. 34/29.04.2021 privind aprobarea planului anual de finanțare nerambursabilă

Se pune de acord cu prevederile Legii nr.7/2004 şi cu art. 43 din Statut. Art. 27 alin.(2) Este interzisă orice discriminare între funcţionarii publici pe criterii politice, de apartenenţă sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială sau de orice altă asemenea natură a) o instituție de credit sau o întreprindere de investiții, potrivit art. 7 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare și art.2 alin (4) În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât delegarea de către primar a competenţei de emitere a autorizaţiilor este interzisă, în mod analog, coroborat cu prevederile art. 6 alin În Monitorul Oficial nr. 146 din 15 februarie a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 33 din 23 ianuarie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Judecătorul dr. Livia Doina Stanciu a formulat opinie separată, în sensul admiterii.

Termenul prevazut la art. 22 din aceeasi lege, cu prelungirile legale ulterioare, incepe sa curga de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 564/2004 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane si nu poate depasi, dupa caz, 8 luni calendaristice Deci daca am un sold in 455 de 350.000 lei , si fac o Dispozitie de plata de 65.000 lei in 10.06.2015 nu sunt sanctionabil cf Legii 70/2015 . ( art 16 alin (2 ) (2) Prevederile cap. I nu se aplică contractelor încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi « LEGE nr. 289 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul Legea 10 - calitatea în construcţii; Obligatii si raspunderi LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012 Parl

Noua Lege a Pensiilor - Legea nr.127/2019 a fost publicata in monitorul Oficial nr.563 din 9 iulie 2019. Legea 263/2010 actualizata 2019 Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 201 a) perioadele de vechime în muncă realizate până la data de 1 aprilie 2001, pentru care s-a datorat contribuție de asigurări sociale; b) perioada de la data de 1 aprilie 2001 până la data intrării în vigoare a prezentei legi, în care persoanele au fost asigurate, conform legii, în sistemul public de pensii

1. Art.5. - (7) În anul 2019, prin derogare de la prevederile art.II alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, de la prevederile art.20 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Art.5. alin (7) se elimină (1) Alineat înlocuit de art. 119 al Legii nr. 689 din 24 noiembrie 1981 ulterior, modificat astfel de art. 93 alin. 1 lit. b) din Decretul-lege nr. 154 din 28 decembrie 2013, cu începere de la data de 7 februarie 2014. Art. 32-bis. Interzicerea temporară a exercitării funcţiei de conducere la persoanele juridice şi la societăţ

Art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 Infracţiuni. Dosar nr. 1902/317/2012 Cod operator 3924. R O M Â N I A. JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI. TG-CĂRBUNEŞTI. Sentinţa penală Nr. 325/2012. Şedinţa publică de la 07 Iunie 2012. Completul compus din: PREŞEDINTE M.M A precizat de asemenea, în conformitate cu art. 187 şi art. 188 Cod civil, C.J.P.S.D.D.P.P.A.T.M. nu deţine toate caracteristicile unei persoane juridice, aşa cum aceasta este definită prin textele legale în vigoare, în lipsa unui patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit şi moral, în acord cu interesul general [Art.7 modificat prin Legea nr.267 din 01.11.2013, în vigoare 01.01.2014 - pentru raioanele Basarabeasca, Ocniţa, Rîşcani şi municipiul Chişinău; pentru celelalte raioane, municipiul Bălţi şi UTA Găgăuzia - în vigoare 01.01.2015 În temeiul art. 329 din Codul procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin art.I pct.32 din Legea nr. 202/2010, formulez prezentul RECURS ÎN INTERESUL LEGII În practica judiciară, nu există un punct de vedere unitar cu privire la aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 119/2010, raportat la art. 20 alin Art. 1 Se aprobă completarea HCL nr. 403/26.10.2018 prin introducerea a două noi alineate după ultimul alineat al art. 1: Lista investițiilor finanțate prin credit se completează cu obiectivele enunțate mai sus