Home

Norme metodologice legea 50/1991 actualizata 2022

În M. Of. nr. 4 din 6 ianuarie 2020, s-a publicat OMLPDA nr. 3454/2019 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Europene, aprobate prin OMDRL nr. 839/2019. Astfel, respectivul act normativ duce unele modificări, dar și completări Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991. Parlamentul României - Lege nr. 50/1991 din 29 iulie 1991 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii În vigoare de la 07 august 1991 Formă aplicabilă de la 13 octombrie 2004 Consolidarea din data de 30 ianuarie 2020 are la bază republicarea di

Norme metodologice protectia animalelor by Maravet S

Normele metodologice de aplicare a Legii nr

Vezi si forma Legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Actualizata 2019 la aceasta data >>>>> PREAMBUL 1.Prezentele Norme metodologice sunt elaborate in temeiul prevederilor art Legea nr. 261/2009 (publicată la 16 iulie 2009), în vigoare de la 14 octombrie 2009) 1. în teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1; [{*}] 2. la construcţiile reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedură de clasar În cuprinsul prezentelor Norme metodologice, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții va fi denumită Lege. Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 06 ianuarie 2020).

Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii PREAMBUL 1.Prezentele Norme metodologice sunt elaborate în temeiul prevederilor art. I pct. 42 din Legea nr. 261/2009 privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea ş NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. PREAMBUL. 1. Prezentele norme metodologice sunt elaborate in temeiul prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de. II alin. (1) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, dându-se textelor o nouă numerotare Legea Autorizatiei de Construire 50-1991 Actualizata 2020. Legea Explicată în principalele puncte modificate recent de alte legi și ordonanțe. 2020-01-21. 55919. 0. Legea Autorizatiei de Construire și Normele metodologice de Aplicare ale legii cu cele mai noi și esențiale modificări sau completări 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 193 din 27 martie 2009. 2.În cuprinsul prezentelor Norme metodologice, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executari

Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 3 Ordinul nr. 3454/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul. Legea 50/1991, Actualizata 2019 si Republicata, privind 12/18/2018 · LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Republicare si Actualizata 2019 Actualizata 2019 prin Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, publicata in M.Of. 1043 din 10-dec-201 (la data 14-oct-2009 Art. 2, alin. (4), litera A. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 261/2009 ) b)lucrări de reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare şi altele asemenea, fără modificarea traseului şi, după caz, a funcţionalităţii acestora; Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2018-01-1 Info:- publicat in Monitorul Oficial nr. 797 din 23 noiembrie 2009- in vigoare din 23 noiembrie 2009- dat in aplicarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii- modificari numeroase, ultima prin Ordin 3451/2013 (in vigoare din 17.12.2013)- versiune actualizata la 03.02.2014 În temeiul prevederilor art. I pct. 42 din Legea nr. 261/2009 [ II alin. (2) din Legea nr. 199/2004: (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va modifica Normele metodolgoice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi.

Tags: anexa legea 50-1991 actualizata norme autorizarea executarii lucrarilor de constructii norme constructii actualizate 2020 norme metodologice norme metodologice de aplicare a legii 50/1991 norme metodologice legea 50/1991 actualizata 2019 norme metodologice ordinul 3454/2019 norme ordinul 839/2009 ordinul 839 arobare norme constructi Ordin 3454 din 31.12.2019 al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizareaexecutării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/200 Legea 52/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii din 8 martie 2006, Monitorul Oficial 238/2006; ← Art. 25 Răspunderi şi sancţiun

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Emisa de Parlamentul Romaniei la data de 29 iulie 1991 modificată şi completată prin Legea 193/2019 si Legea 7/2020. În vigoare de la 07 august 1991 Formă aplicabilă de la 13 octombrie 2004 Consolidarea din data de 29 decembrie 2017 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 933 din 13. Este demn de mentionat inca de la inceput ca Legea nr. 127/2019 privind sistemul unitar de pensii a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 563 din 9 iulie 2019, asa ca aceasta este oficial in vigoare si incepe sa produca efecte la nivel de tara. ACTUALIZARE..

* Corelarea conținutului legii cu alte acte normative precum Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Normele metodologice de aplicare ale acesteia, Legea nr. 10/1996 privind calitatea în construcții, , Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, Legea nr. 123/2012 energiei electrice şi a gazelor. NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal TITLUL I Dispoziţii generale CAPITOLUL I Definiţii SECŢIUNEA 1. Activitatea independentă 1. (1) În aplicarea prevederilor art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), se are în vedere ca.

Legea 30/2019 ( pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (2) Prezentele norme metodologice utilizează termeni şi expresii având sensurile prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completăril

Legea nr. 190/2013, în vigoare de la 13 iulie 2013) Art. 6.- Autorit ăţile administraţiei publice centrale şi locale răspund, potrivit prezentei legi, de activitatea d (6) din Legea 50/1991, intrarea in legalitate nu se mai poate face prin emiterea unei A.C., legea prevede alta procedura:Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat comform autorizaţiei de construire şi că. Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNIC Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate.

3 NOTE: 1. Prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată. 2. În textul actualizat, toate sumele exprimate anterior în lei vechi au fost transformate în lei noi. #B CAPITOLUL I. Legea 50 1991 actualizata Legea constructiilor. Legea 50 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004. Legea pentru modificarea şi completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Monitorul Oficial nr. 870/2011 Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Forma sintetic la data 23-dec-2009. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer

Legea 50 1991 Actualizata In Nov 2019 Legea Autorizatiei de Construire 50-1991 Actualizata 2020 cu prevederi de relaxare și anumite facilități pentru investitori. Legea 50/1991 actualizata pdf . 765 din 30 septembrie 2016 şi include modificările aduse prin următoarele acte. 14302005 publicat n Monitorul Oficial al Romniei Partea I nr. 852. • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si Normele metodologice de aplicare; • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si Normele metodologice Toate acestea sunt prezentate in forma actualizata la data de 6 septembrie 2019 si contin note de trimitere la alte acte.

Normele Metodologice ale Legii 50/1991, Actualizate 201

  1. ium pentru asociațiile de proprietari, în conformitate cu noua Lege privind înființarea, organizarea şi funcționarea asociațiilor de proprietari şi ad
  2. iului [ link extern ] Legea nu prevede elaborarea de norme metodologice. Art.10
  3. Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata; Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare [7/1996, republicata in 2006] HG nr. 1097/2008 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.275/2000 [1097/2008] Legea fondului funciar [18/1991, republicata 1998 Integral. Art. I. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 şi 797 bis din 23 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

Procedura privind obţinerea autorizării executării sau desfiinţării construcţiilor se găseşte reglementată în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 933 din 13/10/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Normele metodologice de aplicare a.

1 Anexă NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1 - Poliţia Română, prin intermediul structurilor sale de specialitate de la nivel central şi teritorial, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor Norme metodologice legea 350 din 2001. 233/2016 din 26 februarie 2016 Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism În vigoare de la 17 martie 2016 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 199 din 17 martie 2016 Republicată în temeiul art. II alin. (1) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.487 din 31 mai 2004, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 50/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.3 din 13.

NORMA (A) 12/10/2009 - Portal Legislati

Video: NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr

HG 525/ 1996 actualizata pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism Norme de aplicare a Legii 350/2001 - ORDIN 233/2016 Legea 50/ 1991 actualizata 2019 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Legea 10/ 1995 privind calitatea in constructii actualizata 2019 Legea 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii in Legea 18/1991 - Legea fondului funciar. HG 123/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Legea 544/2001- privind liberul acces la informaţiile de interes public. Legea 50/1991. privind autorizarea executării lucrărilor de construcţi Parlamentul Romniei - Lege nr. 50/1991 din 29 iulie 1991 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor . de construcii . n vigoare de la 07 august 1991 . Consolidarea din data de 25 ianuarie 2017 are la baz republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 933 din 13 octombrie 2004 i include modificril Ordinul nr. 803/2021 pentru completarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 690/2021 a fost publicat în Monitorul Oficial Legea Urbanismului 350-2001 Actualizata 2019. Legea Urbanismului cu toate anexele aferente. În acest articol găsiți actualizate, centralizate, în tabel, toate Legile, Hotărârile de Guvern, Ordonanțele, Ordinele Ministeriale și normele metodologice aferente legii 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul

LEGE (R) 50 29/07/1991 - Portal Legislati

Legea Autorizatiei de Construire 50-1991 Actualizata 2020

IS

Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicá legislativä pentru elaborarea Prevederile H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legea 50/1991, actualizata privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii. 1àB1 Intocmit Biroul tehni Constanta, Strada CÄLÄRA¶ nr. 22-24 , înregistratä la nr. 2163 din 07/01/2019, In conformitate cu prevederile Legii nr. 50(1991 privind autorizarea executärii lucrärilor de constructii, republicatä, cu modificärile si completärile ulterioare, SE AUTORIZEAZÄ: EXECUTAREA LUCRÄRILOR DE CONSTRUIRE pentru Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 (1) Prezenta hotărâre reglementează etapele de elaborare şi conţinutul-cadru a

Autorizatie Construire Legea 50 - cv-inginer

-prevederile Titlului IX din Legea 227/2015 privind Codul fiscal actualizata; - prevederile H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata; - prevederile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala; -prevederile H.G. nr.159/2016 pentru modificarea si completarea Normelo Legea contabilității nr. 82/1991 În vigoare de la 01 ianuarie 1992 Consolidarea din data de 20 iulie 2017 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 18 iunie 2008 Include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 37/2011; L 187/2012; OUG 79/2014; OUG 57/2015 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 50 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicare si actualizata 2019 actualizata 2019 prin legea 292 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului publicata in m of. 50 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de Ordinul nr. 3454/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/200 Legea 50-1991, actualizata in Nov.2019.pdf - Free download as PDF File (.pdf) or read online for free

Ordinul nr. 839/2009 - norme de aplicare a Legii nr. 50/199

(1)Prezentele norme metodologice stabilesc principiile, procedurile şi regulile de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. (2)Dispoziţiile prezentelor norme metodologice se aplică tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 544/2001. Art. Pe avocatnet.ro poti accesa gratuit: articole care explica legislația aplicabilă în viața ta personală forumul avocatnet.ro (poți pune gratuit întrebări și poti citi gratuit răspunsuri de la specialiști • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si Normele metodologice de aplicare; • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si Normele metodologice de aplicare; Toate acestea sunt prezentate in forma actualizata la data de 6 septembrie 2019 si contin note de trimitere la alte. Legea 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ; 3. Ordinul MLPTL 839 din17 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile şi completarile.

Norme metodologice adoptie 2012

ANEXA Nr. 2 Legea 50 1991 actualizata Legea constructiilo

Norme metodologice pentru monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale persoanelor juridice- H 773/2019 Hotărârea nr. 773/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din. Hotararea nr.495/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.98/2017; Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea.

Ordinul 839/2009 Normele metodologice Legea 50/1991

BIROUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, SALARIZARE- JURIDIC CONTRACTE Nr. 3128 din 08.08.2019 A N U N Ţ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale de executie la Direcţia de Prestări Servicii Timiş În perioada 14 - 17.10.2019, se organizează concursul de recrutare pentru ocuparea a: - 2 posturi contractuale vacante de execuţie [ Legea 50 impune o autorizatie de constructie drept conditie pentru demararea lucrarilor. Receptia Lucrarilor presupune un Proces Verbal de Receptie, cu zeci de acte la baza. In 2021, poti obtine un Proces verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor fara spaga, prin cunoasterea legii constructiilor LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor cu modificarile si completarile ulterioare; ORDIN nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; LEGEA nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si. Cu avocatnet.ro, alături de milioane de români: ești la zi cu legislația, primești răspunsuri gratuite, găsești consultanți diverși (avocati, contabili, notari etc.) tine cont de cerintele de calitate stabilite prin LEGEA NR.10/1995- actualizata: -Legea 50/1991 modificata prin OUG nr. 214/2008 privind autorizarea - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitätii in Munca nr.319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/30.10.2006, modificata si completata.

Legislație - POLITIA LOCALA SECTOR

136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si pentru modificarea si completarea unor acte normative, constructii potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu conformitate cu normele si reglementarile tehnice in vigoare. (6). Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, actualizata, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvenului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile. LEGEA nr. 193 din 28 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţi Noua Lege a Pensiilor - Legea nr.127/2019 a fost publicata in monitorul Oficial nr.563 din 9 iulie 2019. Legea 263/2010 actualizata 2019 Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 201

HG 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicare 2013. Hotararea 1470/2002 republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 541 din 27 august 201 - Legea nr. 50/1991, actualizata 2016, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor; - Legea nr. 18/1991, rep. 1998, a fondului funciar; - Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale; - Legea nr. 247/2005 privind circulatia juridical al terenului 2.Legea 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ; 3.Ordinul MLPTL 839 din17 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile şi completarile. Normele Metodologice date in aplicarea acestui articol, aprobate prin HG nr. 1/2016 precizeaza ca se aplica cota redusa de taxa de 5% prevazuta la art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal numai pentru livrarea, astfel cum este definita la art. 270 alin