Home

Legea 80 art 85

LEGE 80 11/07/1995 - Portal Legislativ. LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare. EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 20 iulie 1995. Parlamentul României adoptă prezenta lege. +. Capitolul I Dispoziții generale. + Art. 85 - Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare , actualizata 2020. Posted on noiembrie 25, 2020 mai 13, 2021 by Alex D. CAPITOLUL VII: Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare Art. 85 (actualizat 2020

LEGE 80 11/07/1995 - Portal Legislati

 1. Art. 85 Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor Măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de munc
 2. În concluzie, începând cu data de 7 mai 2019, dispozițiile art. 35 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare sunt suspendate de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data de 21 iunie 2019, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate
 3. 263/2010), se abrogă prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 11 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 80/1995. ART. 12 Cadrele militare în activitate au dreptul să urmeze învăţământul superior militar sau civil, postuniversitar, doctoratul sau alte forme de perfecţionare a pregătirii, cu respectarea normelor legale
 4. În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 90 alin. (1) și (2) și art. 5 pct. 20 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 1.617 alin. (1) și (3) din Codul civil, stabilește că

Pentru acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 80 si/sau art. 85 din lege, precum si a scutirii de la plata contributiei aferenta persoanelor incadrate in munca, angajatorii depun, potrivit prevederilor legale, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta la titlul. Formulare. Acte necesare pentru a beneficia de subventia prevazuta de dispozitiile art. 85. din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare in functie de categoria de angajat: A. Pentru persoane peste 45 ani. B. Pentru someri parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale. C. Pentru persoane cu handicap Acte necesare pentru a beneficia de subventia prevazuta de dispozitiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare: Cerere - subventie art. 80 - 2 exemplare original Conventie si tabele- art. 80 - 2 exemplare original Certificat de handicap (daca este cazul). LEGE Nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare. EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 155 din 20 iulie 1995. Parlamentul României adopta prezenta lege. +. Capitolul 1 Dispoziţii generale. +. Articolul 1 Prin cadre militare, în sensul prezentei legi, se înţelege cetăţenii români cărora li s-a acordat. Art. 85 din Legea nr.76/2002 cu modificările și completările ulterioare angajatori care au beneficiat de cel puțin una dintre facilitățile prevăzute la art.80 și art.85 alin.(1), (2) şi (5), și raportul de muncă/serviciu nu a încetat prin demisie sau c

- Filip & Company

ART. 80 (1)Angajatorii primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o precum şi la art. 85, pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările. ART.85 alin (2), Legea nr.76/2002 , actualizata 1.BENEFICIARI: Angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata someri, persoane cu handicap, înregistraŃi la agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinŃa (dacă au avu

Art. 85 - Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare ..

Legea 85 2006 a insolvenţei actualizată prin: Lege nr. 169/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei din 14 iulie 2010, Monitorul Oficial 505/2010; ← Art. 32 Deschiderea procedurii şi efectele deschiderii.. 4. Sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modific ările şi complet ările ulterioare, se acord ă în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi constau în: subven Ńia prev ăzut ă, dup ă caz, la art. 80 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 76/2002, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 5 4. Sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și constau în subvenția prevăzută, după caz, la art. 85 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare. 5 a) şi art. 99 alin. (5) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a dispoziţiilor art. 123 pct. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. art. 123 pct. 2. D.C.C. nr.748/2006. referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 lit LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. 1 Prin cadre militare, în sensul prezentei legi, se înţelege cetăţenii români cărora li s-a acordat grad de ofiţer, maistru militar sau subofiţer, în raport cu pregătirea lor militară şi d

Codul penal comentat

art.83 alin.(2)din L.76/2002,pentru conventiile incheiate cu AJOFM Neamt privind subventionarea locurilor de munca conform art.80 si 85 din Legea 76/2002. Dau prezenta declaratie in vederea respectarii prevederilor art.85^1 din Legea 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute laart. 80 si art. 85, pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi , au î. ncetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani o acte necesare art 80 absolventi cu handicap · art 85 peste 45 de ani. o 1. conventie art 85. o 2. anexa la conventie art 85. o 3. declaratie angajator. o 4 tabel nominal lunar. o acte necesare someri peste 45 de ani · art 85 unici sustinatori. o 1. conventie art 85. o 2. anexa la conventie art 85. o 3. declaratie angajator. o 4.declaratie. -art.85 alin.(6), lit.d), din Legea nr.76/2002,cu modificările şi completările ulterioare: angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice care sunt rude sau afini până la gradul IV inclusiv cu persoanele care au calitate

Video: Art. 85 Legea 76/2002 Stimularea angajatorilor pentru ..

LEGE (A) 80 11/07/1995 - Portal Legislati

angajatori care au beneficiat de cel puțin una dintre facilitățile prevăzute la art.80 (1), (2) precum și la art.85 și raportul de muncă/serviciu nu a încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părților, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani ART.85 alin (2), Legea nr.76/2002 , actualizata 1.BENEFICIARI: Angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata someri, persoane cu handicap, înregistraŃi la agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinŃa (dacă au avu anunt referitor la subventionarea locurilor de munca conform art. 80 si art. 85 din legea nr. 76/2002 Se mai pot depune cereri de acordare subvenții până la data de Vineri 30.10.2020! Condiția prealabilă este ca persoanele pentru care se solicită subvenții să fie deja angajate la data depunerii cererii Cu privire la art. 80 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2006, s-a dovedit că preţul cu care s-a vândut autoturismul depăşeşte vădit valoarea bunului, dovedindu-se prin expertiză valoarea reală a autoturismului la data vânzării, astfel că depunerea situaţiilor contabile din decembrie 2011 şi a fişei mijlocului fix nu este relevantă

Conform art. 85 alin. (1) din Legea 76/2002, angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste. Art. 85 Legea 76/2002 - subventii pentru incadrarea in munca a somerilor in varsta de peste 45 de ani - În atenţia agajatorilor care au încheiate convenţii conform art. 80 din Legea 76/2002 Măsurile de stimulare se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat, precum şi pentru perioadele în care persoana pentru care se solicită. 80 din Legea 76/2002). Formulare pentru obtinerea subventiilor aferente incadrarii somerilor in varsta de peste 45 ani, unici intretinatori de familie sau persoane cu handicap (art. 85 di Subventii Legea 279/2005 Subventii art. 80/ Legea 76 Subventii art 85/ Legea 76 Subventii art. 93^4/Legea 76 Subventii Legea 72/200

Sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi constau în subvenţia prevăzută, după caz, la art. 85 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 5 Acte necesare art.80 din Legea 76/2002. Acte necesare art.85 din Legea 76/2002. Documente necesare persoanelor care doresc sa se înscrie în evidentele AJOFM în vederea obtinerii unui loc de munca în strainatate. Documente necesare pentru eliberarea de formulare europene (E301, E302) Ce sunt formularele europene E301, E302 Prezenta declarac ie pe proprie r spundere va nsoc i documentac ia prev zut de actele normative n vigoare n vederea obc inerii subvenc iei stabilite conform art. 85 din Legea76/2002 privind sistemul asigur rilor pentru _ omaj _ i stimularea ocup rii forc ei de munc cu modific rile _ i complet rile ulterioare Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002, conform modelului( cu semnătura angajaŃilor) - 2 exemplare, în original; 4. Copia cărŃii de identitate a persoanei încadrate, certificată « conform cu originalul » c

- se completează cu suma cuvenită lunar din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată angajatorului în funcţie de categoria absolventului Art. 85 Legea 36/1995 Dispoziţii comune Procedura actelor notariale. Art. 85. (1) Părţile participante la actul notarial pot fi identificate de notarul public prin menţiunea în încheiere că ele sunt cunoscute personal de acesta. În cazul în care notarul public nu cunoaşte părţile, este obligat să procedeze la verificarea. Art. 80 - absolventi. Art. 80 - pers. cu handicap Conventie Art. 80. Documente art. 85 lg. 76-2002 . Art. 85 - 5 ani pana la pensie anticipata patial sau pensie la limita de varsta. Art. 85 - someri cu handicap. Art. 85 - someri de lunga durata. Art. 85 - someri peste 45 ani. Art. 85 - someri tineri NEET. Art. 85 - someri unici intretinatori. Art. 85. - În lipsa moştenitorilor legali sau testamentari, la cererea reprezentantului statului, notarul public constată că succesiunea este vacantă, eliberând certificat de vacanţă succesorală, după expirarea termenului legal de acceptare a succesiunii. Art. 86 [Art.85 al.(2) modificat prin LP168 din 09.07.10, MO160-162/07.09.10 art.586] (3) După expirarea termenelor indicate la alin.(1), (2) şi (4 1 ), salariatul are dreptul să înceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să efectueze achitarea deplină a drepturilor salariale ce i se cuvin salariatului şi să-i elibereze documentele de.

LEGE 85 25/06/2014 - Portal Legislati

 1. Legea 151/2015 > Articolul 85 Articolul 85 - Decesul debitorului în cursul procedurii simplificate de insolvență Dacă debitorul decedează pe durata aplicării procedurii simplificate de insolvență, comisia de insolvență, îndată ce ia cunoștință de faptul că a intervenit decesul debitorului, emite o decizie de încetare a.
 2. Articolul 85 - Legea 76/2002 - Tineri NEET . Angajatorii primesc lunar, de la data încheierii conventiei, pentru fiecare tânar NEET încadrat 900 lei timp de 12 luni . Acestia au obligatia sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor subventionate cel putin 18 luni de la data încadrarii în munca (art.85 alin.1 L76/2002.
 3. Sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și constau în subvenția prevăzută la art. 80 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare. 5
 4. la art. 80 alin. (2) şi art. 103 din Legea nr. 85/2014; d) debitorilor declaraţi insolvabili care nu au venituri şi bunuri urmăribile. 12. Prin excepţie de la pct. 11, deciziile se emit, prin aplicaţiile informatice, după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligaţii fiscale principale.
 5. Declaratie absolvent - art 80: doc: Tabel lunar art 80: doc: Tabel anexa la conventie - art 80: doc: Legea 76-art 84^1: Procedura din art 84^1: doc: pdf: Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal: pdf: Legea76-art85-5ani_pana_la_pensie: Actele lunare: pdf: Acte necesare-5 ani pina la pensie: pdf: Cerere angajator: doc.
 6. Litera e) a art. 16 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004. ART. 17 (1) În vederea stabilirii dreptului de indemnizaţie de şomaj, somerii prevăzuţi la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot găsi în una dintre următoarele situaţii

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală ultima actualizare : Legea nr.127/2021 Ediție adnotată cu ordinele pentru aplicarea Codului de procedură fiscală emise până la data de 03 februarie 2020. Acest text este actualizat prin mijloace informatice și nu reprezintă o republicare. TITLUL I - Dispoziții generale (art. 1 - 15 4. Sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și constau în subvenia prevăzută, după caz, la art. 85 alin. (1) , (2) și (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare. 5 Subventia nu se cumuleaza, pentru acelasi angajat, cu subventiile care se acorda angajatorilor care au incheiat cu agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti contracte sau conventii in temeiul art. 80, 85 si 934 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii. Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata 2010 ABROGATA ATENTIE! Prezentra Lege a fost abrogata de noua Lege a Insolventei: Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 21 aprilie 2006 Atentie Versiunea consolidata de fata nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, poate sa nu.

Exemplu de calcul al subventiei si scutirii prevazute de

Formulare - ANOF

Prezumţia relativă de fraudă în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 80 lit. b şi c din Legea nr. 85/2006, este recunoscută de legiuitor prin art. 85 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, aspect corect indicat şi de recurenta pârâtă art. 85 din Legea76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare. Data Semnătura (1) şi (2), precum şi prin art. 85 din Legea 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele sus-menționate, în situaţia în care raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului pǎrților, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani Art. 85. [durata perioadei de probă în cazul contractului individual de muncă pe durată determinată] Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei perioade de probă, care nu va depăşi: a) 5 zile lucrătoare. Conform art. 82 alin. (2) din Legea 76/2002, masura de stimulare prevazuta la art. 80 se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat de absolvent, precum ÅŸi pentru perioadele in care persoana se afla in concediu de odihna

LEGE 85 05/04/2006 - Portal Legislati

OUG 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 80/2010, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 638 din 10 septembrie 201 Here's a look at the four blood pressure categories and what they mean for you. If your systolic and diastolic readings fall into two different categories, your correct blood pressure category is the higher category. For example, if your blood pressure reading is 125/85 millimeters of mercury (mm Hg), you have stage 1 hypertension cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru şomaj Luna _____ anul _____ Nr. crt (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare,persoanelor angajate pentru care a primit subventie in baza dispozitiilor art.80 si 85 din Legea nr.76/2002, modificata si actualizata 2 Scutire de la plata contribuției datorate de angajator conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare 3 Subvenții conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare 4 Scutire de la plata contribuției datorate de angajator conform art. 85 alin

Art.85(2,3) L. 76/2002 + Legea 448/2006 R - se acorda angajatorilor care, in raport cu numarul de angajati si-au indeplinit obligatia de a incadra in munca persoane cu handicap, precum si angajatorilor care nu au aceasta obligatie dar incadreaza persoane cu handica 85 (1) lit. g)-i) și k)-m), art. 87 sau art. 88 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 69 alin. (1) lit. d),f),h), i), k), l) și n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare

AJOFM Buza

b) Persoana fizică sau juridică, care deţine calitatea de administrator/asociat în calitatea sa de angajator, nu are şi calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la art. 80 şi art. 85, pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu. In statistics, a power law is a functional relationship between two quantities, where a relative change in one quantity results in a proportional relative change in the other quantity, independent of the initial size of those quantities: one quantity varies as a power of another. For instance, considering the area of a square in terms of the length of its side, if the length is doubled, the.

Statutul cadrelor militare, legea nr

 1. Angajatorul, în ultimii 2 ani nu a avut raporturi de muncă sau de serviciu cu persoane pentru care s-a solicitat subvenționarea locurilor de muncă conform art. 80 si 85 din Legea nr. 76/2002, persoane cărora le-a încetat contractul de munca anterior termenului de 18 luni din motivele prevăzute la art. 83 alin
 2. istrator/asociat nu are calitatea de ad
 3. - 375 persoane angajate din care 106 persoane cu dizabilități, non-NEET pentru care se fi-nanțează subvenții conform art. 80 și art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă din 700 cum sunt prevăzuți în Indicatori
 4. Declaratie angajator art. 85detalii...; Declaratie angajator art. 85, persoana cu handicapdetalii...; Declaratie angajator art. 80, art. 85, art. 83 alin.(2.
 5. istratia publica, republicata. prevederile art. 8, art. 42 alin. (4), art. 43 si art. 80-art. 85 din Legea nr. 24/2000, republicata, cu modificarile si copletarile ulterioare, privind normele tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative

LEGE nr.80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor ..

Formulare necesare beneficiarilor de Art.80 Lg.76 2002 (editabil) Formular angajator stabilire sume Art.80 Lg.76 2002. Formulare necesare beneficiarilor de Art.85 Lg.76 2002 (editabil) Formular angajator stabilire sume Art.85 Lg.76 2002 Formulare necesare beneficiarilor de Art.93 Lg.76 2002 (editabil Conform art 85^1 din Legea 76/2002, actualizată, angajatorul nu a încetat raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor pentru încadrarea cărora s-a beneficiat de subvenţionarea locurilor de muncă, din motivele prevăzute la art.83 alin. (2), anterior termenelor prevăzute de această lege

Legea 80/1995, Actualizata 2020, privind statutul cadrelor

 1. Coloana 7 se completează cu suma cuvenită lunar din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 85 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată angajatorului, conform prevederilor legale
 2. ată poate fi supus unei perioade de probă, care nu va depăşi:.
 3. LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat*) - REPUBLICARE Forma aplicabila la data 01 august 2020 generată de iDREPT.ro _____ *)Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 25/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
 4. Legea 151/2015 > Articolul 80. moștenitorii răspund pentru datoriile și sarcinile moștenirii în limitele stabilite la art. 1.114 din Codul civil. Dispozițiile art. 43 se aplică în mod corespunzător. Articolul 85 - Decesul debitorului în cursul procedurii simplificate de insolvență.
 5. pentru încadrarea în muncă (prevăzută la art. 80 sau 85 din Legea 76/2002), începând cu data de 01.01.2014 Pe lângă documentele necesare a fi depuse la sediul agenției, conform cerințelor de la art. 80 și art. 85 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă și de HG 174.
 6. Admite cererea formulată de debitoarea Getica 95 COM SRL. În temeiul art.71 alin.(1),cu referire la art.66 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire insolenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei Getica 95 COM SRL, având CUI RO 7562758 şi numărul de înregistrare în registrul comerţului J10/689/1995
 7. at pe baza normei anuale de venit. Prin derogare de la prevederile art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, activitatea desfășurată în baza contractului de.

Art. 83 Situaţia unor acte juridice ale debitorului ..

h) art. 74—77, 80, 81 si 96 din Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009; i) art. 43—52 si 54 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, publicata in. Conform art 85^1 din Legea 76/2002, actualizată, angajatorul nu a încetat raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor pentru încadrarea cărora s-a beneficiat de subvenţionarea locurilor de muncă, din motivele prevăzute la art.83 alin

Art. 33 Deschiderea procedurii şi efectele deschiderii ..

Articolul 391. (1) Prezentul cod intră în vigoare la 1 octombrie 2003, cu excepţia prevederilor referitoare la acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani din art.124 alin. (2) şi art.127 alin. (1), care vor intra în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2004 ART.85 1 din Legea nr 76/2002 modificata si completata. Angajatorii care beneficiaza de subventionarea locurilor de munca in conditiile art.80 sau art.85 alin.(1) si (2) si care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate pe aceste locuri de munca, din motivele prevazute la art.83 alin

Potrivit art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, dacă legea nu prevede altfel, este scutită de la plata taxei judiciare de timbru orice cerere pentru exercitarea unei căi de atac, ordinare şi extraordinare, împotriva hotărârii judecătoreşti prin care a fost soluţionată o acţiune sau cerere scutită, potrivit. Art. II. - La articolul 9 1 alineatul (3) din Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59-61, art. 200), cu modificările ulterioare, textul un director general adjunct, selectat în bază de concurs în conformitate cu legislaţia în vigoare se. Incadrarea in munca a absolventilor Art.80. Documente . Incadrare tineri cu risc de marginalizare sociala Art93^4. Documente . Ucenicia la locul de munca Legea 279/2005. Document 4 . Incadrarea absolventilor in vederea efectuarii stagiului Legea 335/2013. Document

Nefiind dovedită o cauză exoneratoare de răspundere, în temeiul art. 169 alin. 1, lit. d) din Legea nr. 85/2014, judecătorul - sindic va admite acţiunea, dispunând ca pasivul rămas neacoperit al debitoarei X SRL Botoşani, în valoare de 40.909,60 lei, să fie suportat din averea proprie a pârâtului A. L. P., suma urmând a avea. Legea nr. 202/2006, conventie art.80 - încadrare absolvenţi; conventie art.85 - încadrare persoane peste 45 ani, întreţinători unici de familie şi persoane cu handicap; act. Art. 157. (1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (2) Pe aceeasi data se abroga Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.79 din 18 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte. OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, Actualizata 2019 . Publicat: 23 Dec 2018 121125 citiri Secţiunea: Contencios solutionate potrivit procedurii speciale prevazute de titlul X al cartii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,. Acţiunea întemeiată pe art. 138 din Legea 85/2006, este înregistrată la Tribunalul Bacău sub nr. 247.1/110/2009, cu termen la 12 noiembrie 2009 ; ori, conform art. 136 (1) din legea 85/2006, prin închiderea procedurii de faliment judecătorul sindic, lichidatorul şi toate persoanele care i-au asistat sunt descărcate de orice. Art. 84 - Incompatibilităţi şi imunităţi. (1) In timpul mandatului, Presedintele Romaniei nu poate fi membru al unui partid si nu poate indeplini nici o alta functie publica sau privata. (2) Presedintele Romaniei se bucura de imunitate. Prevederile articolului 72 alineatul (1) se aplica in mod corespunzator